Home

Fisa autoevaluare personal didactic 2021

Author: C. Negucioiu Created Date: 12/27/2019 23:41:00 Title: FISA EVALUARE PERSONAL DIDACTIC Subject: RESTRANGERE DE ACTIVITATE Keywords: 2021 Last modified b Fisa de Evaluare a Personalului Didactic din anul scolar 2021-2022. Evaluarea activitatii personalului didactic din unitatile si institutiile de invatamant preuniversitar se realizeaza anual, pentru intreaga activitate desfasurata pe parcursul anului scolar, la nivelul fiecarei unitati si institutii de invatamant preuniversitar si are doua componente: autoevaluarea; evaluarea potrivit fisei. Fișa de autoevaluare_cadre didactice- 2020-2021 . 22 aprilie 2021, 10:53. 0 stele | 0 review-uri. Fişa de autoevaluare /evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar 2020-2021 Fişă şi raport de autoevaluare-evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământului preuniversitar - model 2021 Acte necesare pentru înscriere la Bacalaureat (seria anterioară) OMEN nr. 3207 din 22.02.2019_Corelare planuri cadru cu structura anului scola

ORDIN nr. 3.189 din 27 ianuarie 2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/201 Fişa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar Conf.- OMEN nr. 3597/ 18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS nr.6143/ 2011

  1. FISĂ AUTOEVALUARE ANUALĂ . 17 iunie 2020, 21:22. 0 stele | 0 review-uri. FISĂ AUTOEVALUARE PENTRU ACORDAREA CALIFICATIVULUI ANUAL - model an școlar 2019-202
  2. Ordin nr. 3.749/28.04.2021 pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2021 (anexă inclus FISE DE EVALUARE personal didactic si auxiliar.zip
  3. istrator de patrimoniu (contabil) Accesări: 939 Fisa de autoevaluare personal auxiliar - informatician.
  4. Personal didactic auxiliar; Personal nedidactic; Stat de functii. Stat de funcții 2020 - 2021; Stat de funcții 2019 - 2020 FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR. 2020 - 2021
  5. Fișa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea cadrele didactice din învățământul preuniversitar Perioada evaluată: 2020-2021 Numele și prenumele cadrului didactic 5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului profesional și dosarului personal. 1 p 5.4 Dezvoltarea capacității de comunicare.

FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE pentru obținerea gradaţiei de merit - sesiunea 2021 PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR - TEHNICIAN/ INFORMATICIAN/ ANALIST PROGRAMATOR/ INGINER DE SISTEM/ LABORANT INFORMATICĂ elaborată pe baza Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar personal Realizarea portofoliului profesional și a dosarului personal; Dovezi: CV-ul, portofoliul profesorului, dosarul personal. 1 5.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaționare în interiorul şi în afara unităţii (cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunității - familiil Anul școlar 2020 - 2021 Elaborarea și/sau revizuirea procedurile de monitorizare și autoevaluare a 2.3 Încadrarea în normativul de personal didactic și nedidactic 0,50 2.4 Încheierea contractelor de muncă cu personalul didactic şi nedidactic, confor

Fisa de evaluare mobilitate personal conform anexei 2 din Metodologie 2020-2021 Calendarul privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 a fost reactualizat prin ordin de ministr FIŞA DE EVALUARE în conformitate cu Anexa nr. 2 din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin OMEC nr. 5259/12.11.201

Metodologia-cadru de mișcare a personalului didactic 2021-2022. Lista FINALĂ cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (4) şi (5) și solicită menţinerea în activitate ca titular, în funcţia didactică, în anul şcolar 2021-2022 Fisa_evaluare_cadre_didactice_2020-2021.pdf 325.29 KB Autor: Admin ISJBN de contextul educativ și sanitar în care se va desfășura activitatea didactică în anul școlar/universitar 2020-2021. Mobilitate personal didactic; Examene-Concursuri-Admitere. Evaluare Națională II-IV-VI; Evaluare Națională VIII - 2021. Fișa de evaluare a cadrelor didactice actualizată Fişa de evaluare a personalului didactic a fost modificată prin Ordinului MEC nr. 4247 din 13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/201

Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 şi 824 bis din 22 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare FIŞE DE POST ŞI AUTOEVALUARE. Model fisa de post - cadru didactic auxiliar (secretar) Model fisa de post - cadru didactic auxiliar (contabil) OMECTS 5559-07.10.2011 Norme metodologice privind concediu odihna personal didactic; MODELE DE CERERE PENTRU CONCEDIU (FARA PLATA, INVOIRE COLEGIALA, CU PLATA) 1 Fisa de autoevaluare-evaluare personal didactic palate si cluburi. Fisa de autoevaluare-evaluare personal didactic din invatamantul sportiv integrat si suplimentar. îndrumare şi control, an şcolar 2020-2021 semestrul I; Grafic unic de monitorizare şi control, an şcolar 2019-2020 semestrul II, actualizat în 7.02.2020. Personal didactic; Personal auxiliar şi nedidactic; Comisii metodice; Reţeaua şcolară; Rezultatele la învăţătură; Activitatea extraşcolară; Admitere liceu - 2021; Biblioteca; Legislaţie; Legături utile; Relaţia cu comunitatea; Album; Ne mândrim cu ei; Înscrierea în învăţământul primar - 2021; Şcoala altfel ; CEAC.

2.3 Încadrarea în normativul de personal didactic şi nedidactic 2.4 Încheierea contractelor de muncă cu personalul didactic şi nedidactic, conform prevederilor legale în vigoare 2 0,50 0,50 0,50 0,50 3. Îndeplineşte atribuţiile prevăzute de actele normative în vigoare privind mobilitatea personalului didactic 3.1 Metodologia - Cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021. 02 Decembrie 2019. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ - Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacantate pe parcursul anului școlar 2019-2020 respectiv organizarea concursurilor de ocupare a posturilor/catedrelor. Fisa autoevaluare personal de conducere îndrumare și control_2018 (Notă: se vor avea în vedere prevederile art. 9 alin(5) din OMEN nr. 3633/2018) Fisa autoevaluare Palatul Copiilor_Profesori_2018 Fisa autoevaluare Palatul Copiilor_Personal de conducere_201 OFICIAL Calendarul Titularizare 2021 și etapele de mobilitate pentru cadrele didactice, plus metodologia, publicate în Monitorul Oficial. Data probei scrise pentru concursul de angajare în învățământ: 21 iulie 2021. Mihai Peticila; 23 noiembrie 202 Criterii de vechime: Punctaj Punctaj autoevaluare acordat de ISJ BN - vechime efectivă la catedră, inclusiv perioada rezervării 0,3 p/ pentru catedrei fiecare an întreg de învăţământ NOTĂ: Se recunoaşte vechimea la catedră pentru perioada activităţii desfăşurate ca personal didactic calificat

Fisa de Evaluare a personalului didactic 2021-2022

  1. Fise de (auto)evaluare pentru obtinerea gradatiei de merit in sesiunea 2021. Informatii pentru candidati. Cerere de inscriere la concursul pentru obtinerea gradatiei de merit. Fisa de (auto)evaluare personal de conducere din palatele si cluburile copiilor
  2. FIȘA. de (auto)evaluare a personalului didactic. Profesor de Limbă, cultură și civilizație românească (L.C.C.R.
  3. FISE EVALUARE personal didactic si didactic auxiliar2016-2017. - ADM_STRUCTURA RAPORT. - CONTABIL_STRUCTURA RAPORTULUI. - EVALUARE SFARSIT DE AN - CADRE DIDACTICEAUXILIARE. - FISA EVALUARE ADMINISTRATOR- 2016. - FISA EVALUARE CADRE DIDACTICE 2016. - FISA EVALUARE CONTABIL- 2016. - FISA EVALUARE SECRETAR- 2016
  4. Autoevaluare Evaluare Unitate ISJ I. Nivelul studiilor ISJ Gorj din data de 09.01.2020, în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic în anul colar 2020-2021, aprobată prin OMEC nr. 5259/12.11.2019.. DETALIERE
  5. Fisa de evaluare _anexa nr.2 din Metodologie 2021-2022 Resurse_Umane final. Publicat pe 19.01.2021 de Calin_Murasan. Fișier

Fișa autoevaluare cadre didactice. by admin Posted in Comunicări on 2021-06-25. 2021-06-29. Fisa de autoevaluare 2020-2021 (1) Navigare în articole. Previous Post. Previous post: Ordinul nr. 3744/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.455/2020 privind organizarea și desfășurarea. Anexele nr. 1-18 la Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.189/2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011, din 27.01.2021 În vigoare de la 10 februarie 2021 2. Se punctează ultimul grad didactic/doctorat dobândit, respectiv ultima categorie dobândită. 3. La punctajul corespunzător gradului didactic mai sus menționat se adaugă câte 2 (două) puncte pentru fiecare grad didactic la care s-a obţinut media 10 (definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I). 4 actului didactic, stimulează lucrul în echipă, ia decizii corecte, transparenţă în decizie, tact şi implicare în gestionarea conflictelor, este perceput ca leader şi creează un climat adecvat), cu respectarea cerinţelor legale 0,25 2.2. Elaborarea și/sau revizuirea procedurile de monitorizare și autoevaluare dosarului personal. 5.3.a. Cunoaşterea, realizarea si actualizarea permanenta a conţinutului portofoliului profesional şi a dosarului personal. Portofoliu personal cadru didactic DM 0.5 5.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii cu 5.4.b. Realizarea integrală a atribuţiilo

Fișa de autoevaluare_cadre didactice- 2020-2021 595959

Fisa de evaluare personal nedidactic Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website Revenire_fisa gradatie de merit personal didactic_maistri_prof instruire practica_2018 Cerere_gradatii de merit_2018 PROGRAMARE CERTIFICARE DOCUMENTE PERSONAL DE CONDUCERE INDRUMARE SI CONTRO Fisă de (auto)evaluare pentru personalul didactic auxiliar - mediator scolar. Fisă de (auto)evaluare pentru personalul didactic auxiliar - pedagog scolar, supraveghetor noapte. Fisa de (auto)evaluare pentru personalul didactic auxiliar - secretar. Fisă de (auto)evaluare pentru profesor consilier scolar, profesor logoped în învätämântul preuniversitar, aprobatä prin OME nr. 3749/2021. h)Documentele justificative, grupate pe criteriile subcriteriile din de (auto)evaluare, pentru gradatie de merit elaboratä de inspectoratul scolar la categoria de personal didactic la care candideazä. 2 Aprobată în C.A. din data 01.02.2021 FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA STABILIRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU FUNC personalului didactic, didactic auxiliar) FISA CADRU DE EVALUARE PENTRU FUNCTIA DE BIBLIOTECAR IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITA

Fisa Gradatie Merit 2017 - 1

GRADAȚII DE MERIT 2021. Anunț! Numărul gradațiilor de merit repartizate pe categorii de personal și discipline/domenii. Procedură operaţională privind organizarea și desfășurarea concursului de acordare a gradației de merit pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, sesiunea 2021 2020-2021. Numele și prenumele: _____ Unitatea de învățământ: _____ (inclusiv didactic auxiliar) şi nedidactic 1.1.Elaborarea proiectului de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de personal didactic auxiliar şi nedidactic; PUNCTAJ ACORDAT Maxim Autoevaluare Evaluare 1. Alegerea formei adecvate de formare.

Fişă şi raport de autoevaluare-evaluare în vederea

Ţinela zi dosarele personale ale cadrelor didactice, didactic- auxiliar şi nedidactic 1 Ţinela zi evidenţazilelor de concediu medical, concedii fărăplată, concedii de odihnă 0,5 Colaboreazăcu directorul la elaborarea de fişeoperaţionaleale postului, fişe de evaluare anuală a personalului didactic auxiliar şi nedidactic; Str. Calea 13 Septembrie, Nr. 209,Sector 5, 050722, București Telefon: +40(0)213173650, fax: +40(0)213173654 3 c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea. d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media. Site-ul Definitivat 2021 a fost lansat. Metodologia-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ (OMEN nr. 5434/31.08.2020) se găseşte aici. Calendarul privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ, anexă la OMEN 5558/14.09.2020 se. 10.02.2021 Proiectul de incadrare pentru anul scolar 2021- 2022 Întocmirea situaţiilor privind mişcarea personalului didactic , cu respectarea metodologiei în vigoare Metodologia mişcării de personal Director, Director adjunct, Membrii comisiei de mobilitate a miscarii de personal Conform calendarului miscarii de personal Situatii posturi Autoevaluare Evaluare 1. CUNOSTINȚE ȘI EXPERIENȚĂ 1 1.1 Cunoştinţe specifice postului 0,25 1.2 Exactitatea lucrărilor 0,25 1.3 Calitatea lucrărilor effectuate 0,25 1.4 Experienţă în utilizarea şi exploatarea uneltelor/echipamentelor / utilajelor/ aparatelor din dotarea postului 0,25 2

ORDIN 3189 27/01/2021 - Portal Legislati

FIŞA DE EVALUARE Pentru acordarea gradației de merit - PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE, ÎNDRUMARE ȘI CONTROL sesiunea 2021 Date generale: Vizat director/ inspector școlar genera 2020-2021. Numele și prenumele: la elaborarea proiectului de încadrare cu personal didactic de predare. UTILIZATE ÎN EVALUARE PUNCTAJ MAXIM PUNCTAJ ACORDAT Autoevaluare Evaluare Contestație Coordonează activitățile de realizare a ofertei școlii pentru disciplinele opționale/curriculumul în dezvoltare locală (CDL) 1.1.. ORDIN nr. 4.247 din 13 mai 2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/2011. EMITENT Mobilitatea personalului didactic ( preluare de pe www.edu.ro) Alte documente: ORDIN pentru modificarea Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul 2021-2022, aprobatä prin OMEC nr. 5991/2020. ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5991_2020 - Publicare 23 Noiembrie 2020

Fisa de Evaluare a Personalului Didactic 2019 - criterii

FISĂ AUTOEVALUARE ANUALĂ adrian85mate 17

A. AUTOEVALUARE CADRE DIDACTICE PERIOADa DE TIMP: anterior de 30 septembrie 2018 Grila de autoevaluare a cadrelor didactice (comuna tutror gradelor didactice) se poate descarca accesand linkul de mai jos si se completeaza personal de catre fiecare cadru didactic. Grila de autoevaluare trebuie însotita de o fisa de sinteza a activitatilor punctate în aceasta mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin OMEC nr. 5259/12.11.2019. PUNCTAJ TOTAL Autoevaluare Evaluare Unitate** IS 5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului profesional şi dosarului personal. 5.4 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii (cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii-familiile elevilor)

2.3 Încadrarea în normativul de personal didactic și nedidactic 0,5 2.4 Încheierea contractelor de muncă cu personalul didactic şi nedidactic, conform prevederilor legale în vigoare 0,5 TOTAL PARȚIAL 2 3. Îndeplinește atribuțiile prevăzute de actele normative în vigoare privind mobilitatea personalului didactic 3.1 cadre didactice si personal didactic auxiliar pentru anul 2020-2021; Plan de mäsuri pentru asigurarea sigurantei protectiei elevilor cadrelor didactice; Planificäri calendaristice/unitäti de învätare Legislatia în vigoare Taxa închiriere la avizier Fise de autoevaluare Metodologia de aprobare a cifrei de Rapoarte scrise Decizi

Raport Autoevaluare Profesor 2020 - 08.07.2021 19:1

Evaluarea activității și a performanței Ministerul Educație

Colectiv didactic Fisa de autoevaluare personal didactic - 2019 - 2020 Structura organizatorică a activității de perfecționare a cadrelor didactice - in anul 2017-201 Numar de locuri gradatii de merit sesiunea 2020.pdf. Erata fise (auto)evaluare gradatie de merit 2020.pdf. Erata_Fișe (auto)evaluare cadre didactice 2020.rar. Ordin metodologie gradatie de merit. Anunt - in atentia personalului didactic auxiliar.pdf. Procedura -gradatie merit personal didactic auxiliar.pdf. Grafic depunere dosare gradatii

Documente secretaria

Mobilitate personal didactic. Curriculum. Incadrari 2020-2021. ProiectIncadrare. Despre noi‎ > ‎ Evaluarea personalului didactic. Fisa de autoevaluare 2020-2021 - dezbatere; Ordin 4247/2020 - metodologia de evaluare CNEAB_Fisa autoevaluare 2020-2021.docx (54k) Vasile Macovei raport justificativ profesor 2019-2020. Articole recente. Program vizualizare lucrari bacalaureat iunie-iulie 2021 9 iulie 2021. Procedura admitere invatamant postliceal 2021 6 iulie 2021. Hotararea CA nr.23 16 iunie 2021. Hotararea CA nr.22 15 iunie 2021. Hotararea CA nr.20 21 mai 2021

Personal didactic • Colegiul Național Pedagogic „Mircea

Fișa Cadru De Autoevaluare/Evaluare În Vederea Acordării

Fise de evaluare + cereri CO. Management CNEAB. Mobilitate personal didactic. Curriculum. Incadrari 2020-2021. ProiectIncadrare. Fise de evaluare + cereri CO. 2017-2018. model cerere; centralizator Autoevaluare Evaluare Unitate** ISJ I. Nivelul studiilor: î ş 2020-2021. ) ţ ţ 2019 ş ț ţ î activitate se iau în personal didactic de predare calificat

Mişcarea personalului didactic 2020-2021 Inspectoratul

umană a unităţii (cadre didactice, personal didactic-auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de salarizare şi REVISAL 2.3.1 Ţine la zi dosarele personale ale cadrelor didactice, didactic- auxiliar şi nedidactic 2.3.2 Întocmeşte pontajele lunare şi alcătuieşte în. 2021 FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI PARȚIAL/ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR Numele și prenumele cadrului didactic anul școlar 2020-2021 Calificativul acordat realizarea și aplicarea unor fise de lucru diferențiat/ individualizat 1. a activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a candidaţilor participanţi la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare pentru anul şc olar 2020-2021 (DETALIEREA acordării punctajelor, conform Anexei nr. 2 la Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământu Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete actualizată la data de 07.05.2021, pentru anul școlar 2021-2022 Înscrierile la etapele de detașare la cerere, de repartizare în baza notelor din anii anteriori și de prelungire C.I.M. cf. art. 87 din Metodologia - cadru, pentru anul școlae 2021-202

FIŞA DE EVALUARE în conformitate cu Anexa nr

rubrica de evaluare mentionata in fisa de autoevaluare/evaluare pentru fiecare cadru didactic/didactic auxiliar (in baza procesului-verbal incheiat) si inainteaza consiliului de administratie fisele si procesul-verbal din cadrul sedintei. 8. La articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins Comuna Hotarele, Şoseaua Bucureşti nr. 2, judetul Giurgiu, cod postal 087125 Telefon: 0246247270 Fax: 0246247021 E-mail: gsudristenasturel@yahoo.co ORDIN nr. 3189 din 27 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011 Forma sintetică la data 11-feb-2021. Având în vedere Fisa de evaluare personal didactic 2020-2021. Fisa de evaluare profesor documentarist 2020-2021. Fisa de evaluare administrator financiar 2020-2021. Fisa de evaluare administrator de patrimoniu 2020-2021. Fisa de evaluare secretar scoala 2020-2021. Buget 2019. Plan de achizitii 201 Fisa post didactic; FISA CADRU AUTOEVALUARE PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE. Neamțu A. Daniela Director - Științe socio-umane - Declaratie interese/ avere: 2014, 2015 2021; REZULTATE TEST DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR CLASA A V-A - 7 iulie 2021 July 7, 2021

Metodologia-cadru de mișcare a personalului didactic 2021-202

Nr. _____ / _____ 2021 (număr de înregistrare dat de şcoală) FIŞA DE EVALUARE. pentru ierarhizarea candidaţilor participanţi la etapele mobilitații personalului didactic pentru anul şcolar 2021 - 2022 conform Anexei nr.2 la Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, aprobată prin OMEC nr. 5991/11.XI.202 FISA DE EVALUARE 2017- 2018 INV, PROFESORI. FISA DE EVALUARE 2017-2018 EDUCATORI. Fisa evaluare secretar - sef 2017- 2018. Fisa evaluare admin financiar contabil sef 2017- 2018. Fisa evaluare personal nedidactic

FIŞA DE EVALUARE - mobilitate 2020-2021 Inspectoratul

Fise discipline DPPD - Facultatea de Stiinta si Tehnologia Alimentelor Fise discipline DPPD - Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii Calea Mănăştur 3-5, 400372, Cluj-Napoc Ordin Gradație de Merit 2021 Metodologie Gradație de Merit 2021 . Ordinul stabilește Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2021. GRAFICUL desfașurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 2021. 1 O.M.E. nr. 3749 din 28.04.2021. • Dosarul se întocmeşte conform art.9, alin (1) - (3) din Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2021, aprobată prin O.M.E. nr. 3749 din 28.04.2021.

COMUNICAT DE PRESĂ - ANIVERSARE 60 - ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION LUCA CARAGIALE'' SIBIU. Lista completă a mediilor înainte de contestații - Evaluare Nationala 2021. Anunț contestatii EN8. Saptamana Anti-Bullying. Promotia 2021. Cea mai mare şcoală mică Personal didactic auxiliar . Descarca: OMECS NR. 6161/2016 cu modificari prin Ordin nr. 3252/2017 (240 downloads) Calendarul de atribuire a gradaţiei de merit prin concurs specific 2017 (211 downloads) Ponderea gradatiilor de merit pentru personalul didactic si didactic auxiliar 2017 (278 downloads) Grile de autoevaluare personal didactic (496. Procedură privind vizualizarea lucrărilor redactate la probele din cadrul examenului de Evaluare Națională - Clasa a VIII-a 2020-2021 14/07/2021; Rezultate finale proba de aptitudini în vederea constituirii clasei a V-a Arte Plastice în anul școlar 2021-2022, conform procedurii nr. 1278/25.05.2021 08/07/2021