Home

Drepturile personalului didactic

CAPITOLUL I Statutul personalului didactic din învăţământul preuniversitar SECŢIUNEA a 8-a Drepturi şi obligaţii. Art. 267 (1) Cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată de 62 de zile lucrătoare; în cazuri bine justificate, conducerea unităţii de învăţământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauză. Statutul personalului didactic, proiect 2015. LEGE PRIVIND STATUTUL PERSONALULUIDIDACTIC. STRUCTURA LEGIIDISPOZIII GENERALECapitolul I Domeniul de reglementareCapitolul II Drepturile personalului didacticCapitolul III Obligaiile personalului didacticCapitolul IV - Incompatibiliti cu statutul de personal didacticTITLUL I: PERSONALUL DIDACTICCapitolul I Personalul didactic i funciile didactice. Legea nr. 128/1997, privind Statutul personalului didactic. Actualizata 2008 Ultimele acte modificatoare: - Legea nr. 12/2008 publicata in MOF nr. 40 din 17/01/2008 - O.G. nr. 15/2008 publicata in MOF nr. 82 din 01/02/2008 - O.U.G. nr. 88/2008 publicata in MOF nr. 480 din 30/06/2008 - O.U.G. nr. 167/2008 publicata in MOF nr. 789 din 25/11/2008 - Legea nr. 296/2008 publicata in MOF nr. 789 din. (1^1) beneficiază de toate drepturile personalului didactic. (1^4) Personalului didactic care a optat pentru executarea contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani în condițiile alin. (1^1) i se aplică, în mod corespunzător prevederile alin

Art. 267 Legea 1/2011 Drepturi şi obligaţii Statutul ..

De la 1 ianuarie s-au majorat cu 15% salariile de bază ale personalului din învăţământ, prevăzute în anexa nr. 2 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016. Intră aici titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, beneficiază de toate drepturile personalului didactic titular. (4) Personalul didactic de predare titular din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlu drepturile personalului didactic..... 20 obligaȚiile cadrelor didactice.. 22 . gpp ministerul educaŢiei naŢionale grĂdiniŢa cu program prelungit dumbrava minunatĂ nr.18 braŞov - 3 - 3 dumbrava.

drepturile şi obligaţiile personalului se va face de către şeful direct al fiecărui angajat prin consemnare într-un proces verbal, pe bază de semnătură a salariaţilor. (5) Regulamentul se revizuieşte periodic în concordanţă cu modificările de natură legislativă la nivelul angajatorului sau al proceselor de muncă vârstei de 65 de ani, beneficiază de toate drepturile personalului didactic titular. (4) Personalul didactic de predare titular din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care până la dat

CAPITOLUL III - Drepturile personalului didactic . Art. 7. - (1) Personalul didactic de la toate nivelurile învăţământului are drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia în vigoare, din prezentul statut, din Carta universitară, precum şi din prevederile contractului colectiv de muncă Art. 31 Drepturile personalului didactic şi sancţiunile disciplinare ce se pot aplica personalului didactic în cazul nerespectării sarcinilor de serviciu sunt cele prevăzute în Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. (1) Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr Proiect 2 STRUCTURA LEGII DISPOZI ŢII GENERALE Capitolul I - Domeniul de reglementare Capitolul II - Drepturile personalului didactic Capitolul III -Obliga ţiile personalului didactic Capitolul IV - Incompatibilit ăţi cu calitatea de personal didactic Partea I: ÎNV ĂŢĂ MÂNTUL PREUNIVERSITAR TITLUL I: PERSONALUL DIDACTIC urmăreşte aplicarea şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale privind salarizarea şi drepturile personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic: întocmeşte formele pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin conturi bancare, pentru urmărirea debitorilor şi creditorilor Art. 5 Drepturile şi obligaţiile cadrelor didactice (1) Personalul didactic se bucură de toate drepturile legale stipulate în Legea nr.1/2011-Legea Educației Naționale și Contractul Colectiv de muncă. (2) Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi care decurg din Legea nr.1/2011-Lege

Proiect Statutul Personalului Didactic - [PDF Document

 1. istratie al unitatii de invatamant pana la data de 29 ianuarie 2021. Cadrele didactice titulare, femei, care opteaza pentru mentinerea in activitate ca titular pana la implinirea varstei de 65 de ani, beneficiaza de toate drepturile personalului didactic titular
 2. We would like to show you a description here but the site won't allow us
 3. încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, numit în continuare Centralizator , precum şi absolvirea unui curs în domeniul psihopedagogic şi metodic specific, dovedit prin foaia matricolă sau certificat de absolvire
 4. beneficiază de toate drepturile personalului didactic. (14) Personalului didactic care a optat pentru executarea contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani în condițiile alin. (11) i se aplică, în mod corespunzător prevederile alin. (6) - (8) din prezentul articol
 5. IV Drepturile personalului V Obligatiile personalului VI Norme de igienä si securitatea muncii V Il Disciplina muncii räspunderea disciplinarä -OMECTS nr. 5.561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei formärii continue a personalului didactic din învätämântul preuniversitar. (1) Activitatea desñsuratä în Casa Corpului Didactic.
 6. 108/1998, beneficiaz ă de toate drepturile personalului didactic prev ăzute în Legea educa ţiei na ţionale nr. 1/2011. 6 Art. 9. - (1) Posturile didactice de educator-puericultor pot fi ocupate de absolven ţii cu diplom ă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice, ai unei şcoli echivalente sa

Drepturile, competentele, atributiile, obligatiile, raspunderea disciplinara si amteriala a directorului de invatamant sunt prevazute in: Legea invatamantului (Legea 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare); Statutul personalului didactic (Legea 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare); R.O.F.U.I.P. Profesorii, scurta prezentare in Republica Moldova 1. Cadrele didactice din invatamintul general. In institutiile de invatamint preuniversitar activitatea agentilor educationali la nivel de unitate scolara este reglementata de urmatoarele acte normative: Legea Invatamintului, Statutul-tip al institutiei de cultura generala, Regulamentul privind organizarea si functionarea liceelor. 4.15. Personalul didactic are drepturi şi obligaţii în conformitate cu legislaţia în vigoare, Codul educației, regulamentul intern al instituţiei, prezentul statut, prevederile contractului individual și colectiv de muncă. 4.16. Drepturile personalului didactic vizează: a) respectarea demnităţii profesorului; b) libertatea opiniei ani, beneficiază de toate drepturile personalului didactic titular. (4) Personalul didactic de predare titular din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care până la data de 1 septembrie 2021 împlineşte vârsta de 65 de ani, efectuează stagiul minim de cotizare şi dovedeşt

Legea nr. 128/1997, privind Statutul personalului didactic ..

- Codul - cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar, OMEN nr. 4831/30.08.2018 - Contractul colectiv şi contractul individual de muncă - Fişa postului - Alte acte normative în vigoare privind drepturile personalului salariat din învăţămân titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, beneficiază de toate drepturile personalului didactic titular. INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VRANCEA MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII Str. Dornei, nr. 5, cod 620162, Focșsani, jud. Vrancea 2/ responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului didactic de predare şi ale personalului didactic auxiliar. (2) Prezentul Regulament de ordine interioară face precizări pe baza legilor mai sus amintite. Art.25. Drepturile personalului Liceului Tehnologic Oneşti , conf. art. 39 Codul muncii

ORD DE URGENTA 3 16/01/2020 - Portal Legislati

(1^1) beneficiază de toate drepturile personalului didactic. (1^4) Personalului didactic care a optat pentru executarea contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani în condiţiile alin. (1^1) i se aplică, în mod corespunzător prevederile alin. (6)-(8). PRIM-MINISTR Art.12 Drepturile personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic cu activităţi în cadrul platformei e-learning sunt următoarele: drepturile de folosire a spaţiilor Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, conform contractului individual de muncă /fişei postului şi a drepturilor care decurg di

SINTEZĂ: Reglementări privind drepturile personalului din

 1. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ apreciază faptul că Guvernul a adoptat, în ședința de marți, o ordonanță prin care, de la data de 1 august a.c., salariile personalului nedidactic din învățământ vor fi majorate cu 12 la sută, așa cum este prevăzut în Acordul semnat de sindicate cu Executivul în luna octombrie anul trecut și așa cum s-a discutat, ulterior.
 2. (1 1) beneficiază de toate drepturile personalului didactic. (1 4) Personalului didactic care a optat pentru executarea contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani în condițiile alin. (1 1) i se aplică, în mod corespunzător prevederile alin. (6)-(8)..
 3. - Drepturile personalului de conducere - Drepturile personalului didactic-auxiliar (în special salariul grila OUG 20 să aibă valoarea de la noiembrie 2018) - Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017 - Si prin sondaj alte câteva încadrări

Astfel, potrivit noii grile de salarizare, drepturile personalului nedidactic din învăţământ se vor încadra între salariul minim pe economie, respectiv 1.450 de lei, şi 1.947 lei, au precizat reprezentanţii Guvernului Astfel, potrivit noii grile de salarizare, drepturile personalului nedidactic din învățământ se vor încadra între salariul minim pe economie, respectiv 1.450 de lei, și 1947 lei, în funcție de vechimea în muncă. Advertisement. De aceste majorări salariale vor beneficia aproximativ 53.000 de persoane din domeniul educației. Drepturile personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic sunt cele prevăzute în documentele specifice : Codul Muncii (Legea nr.53/2003), Statutul Personalului Didactic, Contractul Colectiv de Muncă la nivel de ramură

METODOLOGIA -CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015 Capitolul I Dispoziţii general DREPTURILE SALARIAŢILOR . Drepturile personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic sunt cele prevăzute în documentele specifice : Codul Muncii (Legea nr.53/2003) Statutul Personalului Didactic Contractul Colectiv de Muncă la nivel de ramură Personalul didactic are următoarele sarcini - Drepturile personalului didactic-auxiliar - Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017 - Si prin sondaj alte câteva încadrări Vă reamintim că pe perioada vacanţelor întregul personal didactic se află în concediu de odihnă fapt pentru care aceste informaţii trebuie să existe şi în Pontajele. (5) Drepturile personalului didactic de predare sunt prevăzute în contractul de muncă și în legislația în vigoare. (6) Obligațiile personalului didactic de predare sunt prevăzute în fișa postului, în ROFUIP 2020, în ROF și în legislația în vigoare. Fiecare profesor respectă graficul serviciului pe școală

- Statutul Personalului Didactic (prezent in Legea 1/2011 la Titlul IV), - Statutul elevului - Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, - Declaraţia universală a Drepturilor Omului, - dispoziţii ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita, hotărâri adoptate d prin Legea nr. 108/1998, beneficiaz de toate drepturile personalului didactic prevzute în Legea educaiei naionale nr. 1/2011. Art. 9 (1) Posturile didactice de educator-puericultor pot fi ocupate de absolvenii cu diplom ai liceului pedagogic, ai colii postliceale pedagogice, ai unei coli echivalente sa urmareste aplicarea si respectarea dispozitiilor legale privind salarizarea si drepturile personalului didactic di nedidactic , intocmeste darile de seama contabile si cele statistice precum si contul de executie bugetara, intocmeste situatiile cerute de departamentul Audit al Primariei Sinesti - Drepturile personalului de conducere (cu atentie salariul grila OUG 20) - Drepturile personalului didactic-auxiliar - Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017 - Si prin sondaj alte câteva încadrăr dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998, beneficiază de toate drepturile personalului didactic prevăzute în Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. (12) Cererile privind reducerea normei didactice de predare-învăţare-evaluare de către personalul didactic

Artă – conectivitate – comunicare - Facultatea de Științe

Personalul didactic are drepturi şi obligaţii în conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul statut, regulamentul intern al instituţiei și prevederile contractului individual și colectiv de muncă. Drepturile personalului didactic vizează: respectarea demnităţii profesorului; libertatea opiniei (I 3) Personalul didactic care a optat pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani în condiţiile alin. 1) beneficiază de toate drepturile personalului didactic. (I 4) Personalului didactic care a optat pentru executarea contractului individual de muncă până la împlinirea.

personalului didactic, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi ale altor acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale. Şcoala Gimnazială Aurel Vlaicu, Feteşti asigură aplicarea politicii educaţionale Art.31 Drepturile personalului didactic şi sancţiunile disciplinare ce se pot aplica personalului didactic, în cazul nerespectării sarcinilor de serviciu, sunt cele prevăzute în Legea 1/2011 - Drepturile personalului de conducere - Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017 - Drepturile personalului medical - Şi prin sondaj câteva situaţii de încadrări de alte categorii de personal Modificările aduse la versiunea 2.12 faţă de versiunea 2.11, şi a modificărilor ulterioare, constau în: 1

Gallery Masonry – Scoala Sfantul Nicolae

 1. Drepturile personalului didactic auxiliar (1) Personalul didactic auxiliar poate beneficia de gradaţie de merit, conform metodologiei în vigoare. (2) Orele suplimentare se compensează cu zile.
 2. - Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017- Drepturile personalului medical- Drepturile personalului reîncadrat care în martie 2018 a fost mutat de la categoria de personal didactic-auxiliar la nedidacti
 3. Art.29 Drepturile personalului didactic şi sancţiunile disciplinare ce se pot aplica personalului didactic, în cazul nerespectării sarcinilor de serviciu, sunt cele prevăzute în Legea 1/2011. Art.30 Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea elevilor sa
 4. 4.1 PERSONALUL DIDACTIC Art. 56 Drepturile personalului didactic (1) Personalului didactic i se garantează toate drepturile ce decurg din legislaţia în vigoare. (2) Întreg personalul are.
 5. istrativ; - întocmeşte dările de seama contabile si cele statistice, precum şi contul de execuţie bugetară, lunar
 6. pericol sănătatea fizică sau psihică a elevilor sau a personalului didactic şi nedidactic. Art.4 (1) Respectarea prezentului regulament, precum şi respectarea tuturor actelor normative care stau la baza elaborării acestuia, este obligatorie pentru directori, pentr
 7. Anuţei a spus că, potrivit OMEC nr. 5991/11.11.2020 şi metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, depunerea şi înregistrarea cererilor privind menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare a cadrelor.

Drepturile personalului didactic. Art.54 Drepturile personalului didactic: (1) respectarea demnităţii profesorului; (2) libertatea opiniei; (3) asigurarea condiţiilor eficiente pentru desfăşurarea activităţii profesionale, pentru perfecţionarea permanentă decizie 447 (24.04.2007) litigiu de munca privind acordarea sportului de zona personalului didactic care lucreaza În mediul rural.gresita solutionare prin admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive,casare cu trimitere pentru rejudecare În fond a cauzei. acte ale autorităţilor publice curtea de apel oradea-secţia civil Salarii mai mari pentru personalul nedidactic din şcoli. 23 Feb, 2017 Liliana NISTOR. • ieri, Guvernul a anunţat că va mări cu 20% salariile personalului nedidactic din învăţământ • potrivit noii grile de salarizare, veniturile vor fi cuprinse între 1.450 de lei şi 1.947 lei • la Brăila, aproximativ 1.400 de persoane vor primi.

Lege privind Statutul Personalului Didacti

 1. Statutul personalului didactic, proiect 2015. LEGE PRIVIND STATUTUL PERSONALULUIDIDACTIC. STRUCTURA LEGIIDISPOZIII GENERALECapitolul I Domeniul de reglementareCapitolul II Drepturile personalului didacticCapitolul III Obligaiile personalului didacticCapitolul IV - Incompatibiliti cu statutul de personal didacticTITLUL I: PERSONALUL DIDACTICCapitolul I Personalul didactic i funciile didactice.
 2. titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, beneficiază de toate drepturile personalului didactic titular. (4) Personalul didactic de predare titular din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlu
 3. (1 1) beneficiază de toate drepturile personalului didactic. (1 4)Personalului didactic care a optat pentru executarea contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani în condiţiile alin. (1 1) i se aplică, în mod corespunzător prevederile alin. (6)-(8)..

Metodologie mentinere in activitate a cadrelor didactice

FSNPPC/Nr.353 din 10.08.2021 Se transmite electronic/fax &n. 10.08.2021 - Continuăm negocierile cu MAI: propuneri SNPPC, în sprijinul pensionarilor militari și al personalului didactic/didactic auxiliar din instituțiile de formare profesional 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, excepţie ridicată de Sindicatul Învăţământ Brăila Corneliu Gheorghe Caranica, în numele şi în calitate de reprezentant legal al membrilor săi de sindicat Iuliana Pătraşcu şi alţii, în Dosarul nr. 1.558. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Prezenta lege are ca ob

lege5.r

METODOLOGIE 09/11/2005 - Portal Legislati

 1. Demersurile FSLI pentru drepturile personalului nedidactic
 2. Important - Ordonanța de urgență nr
 3. EduSAL versiunea 2.19.1, Corectii la versiunea 2.19 ..
 4. Mai mulţi bani pentru personalul nedidactic din şcoli
 5. Salarii mai mari pentru personalul nedidactic din

EduSAL versiunea 2.19, Lichidarea lunii decembrie 2018 ..

Stela Vizireanu - Scoala Europeana Bucuresti - SEBClase pregătitoare 2020-2021 | Liceul „Gheorghe Lazăr” AvrigSupliment descriptiv de tip Europass eliberatInscriere invatamant primar 2019 – Scoala Sfantul NicolaeAipe | Echipa