Home

Art 155 alin 8 cod fiscal

Potrivit Art. 155 alin. 5 din Codul Fiscal, factura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii: ART. 155 DIN CODUL FISCAL 2007 - NOUL COD FISCAL (1) Persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decat o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei, conform art. 141 alin.. (1) Prin derogare de la prevederile art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, activitatea desfășurată în baza contractului de activitate sportivă este activitate independentă, indiferent de modul de organizare și desfășurare a acesteia, fără obligativitatea îndeplinirii. In conformitate cu art 155 alin 8, lit b am incheiat cu fiecare furnizor un contract in care am prevazut in scris procedura de facturare si de acceptare a facturii intocmite de catre sc xxxx srl in numele furnizorilor 3 ART 155 Codul Fiscal Alte documente. 2009/03/29. 2009/03/29. (1) Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei, în conditiile art. 150 alin. (1) lit

(9) Cele două tehnologii prevăzute la art. 155 alin. (25) din Codul fiscal sunt doar exemple de tehnologii pentru asigurarea autenticităţii originii şi integrităţii conţinutului facturii electronice şi nu constituie cerinţe obligatorii, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 155 alin. (26) din Codul fiscal. ART. 155 al. 32 77 Articolul VIII (1) Prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale. Codul fiscal. cu normele metodologice de aplicare. Text valabil pentru anul 2015, actualizat prin mijloace informatice. ART. 155 Facturarea. ART. 155^1 Alte documente. ART. 156 Evidenţa operaţiunilor. aşa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, la o persoană juridică,. Ordin nr. 583/2016 din 26 aprilie 2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Ordin nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice. ART. 8 - Definiția sediului permanen

(2) Veniturile care se iau în calcul la verificarea plafonului prevăzut la art. 155 alin. (2) sunt cele realizate din una sau mai multe surse de venituri, din categoriile de venituri menţionate la art. 155 alin. (2), respectiv: a) venitul net/brut sau norma de venit din activităţi independente, stabilite potrivit art. 68, 68^1 şi 69. Art. 174: Stabilirea, declararea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) Art. 175: Declararea şi definitivarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătat CAPITOLUL I - Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal. ART. 1 - Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal (1) Prezentul cod stabilește: cadrul legal privincd impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii prevăzute la art. 2 alin. (2), care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor. (14) lit. a), alin. (15) lit. a), art. 151 alin. (4) şi art. 174 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2018. termenul de 31 martie inclusiv prevăzut. ↳ Codul Fiscal actualizat ↳ TITLUL V - Contributii sociale obligatorii [2020] - art. 135 - art. 220 ↳ CAP. III - Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Alin. (2) al art. 153 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 2 din 12 ianuarie 2017.

CAPITOLUL I - Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal. ART. 1 - Scopul și sfera de cuprindere a Codului fiscal (1) Prezentul cod stabilește: cadrul legal privind impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii prevăzute la art. 2 alin. (2), care sunt venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor. ↳ Codul Fiscal actualizat ↳ TITLUL V - Contributii sociale obligatorii [2020] - art. 135 - art. 220 Articolul IX din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020) b^1) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite la art. 70, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 72.

ART. 155^1 Alte documente. AC15-2 (1) Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei in conditiile art. 150 alin. (2) - (4) si (6) si ale art. 151, trebuie sa autofactureze operatiunile respective pana cel mai tarziu in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, in cazul in. Articolul 155. Obligaţiile organelor vamale Articolul 156. Cod fiscal - număr personal de identificare al contribuabilului, atribuit în modul stabilit de prezentul cod. Se consideră cod fiscal şi nu necesită atribuire în modul prevăzut de prezentul cod: Pentru executarea prevederilor art.6 alin.(10),. (2) - (4) şi (6) şi art. 151 din Codul fiscal, trebuie să deţină o factură care cuprinde cel puţin informaţiile prevăzute la art. 155 din Codul fiscal ori o autofactură emisă în conformitate cu prevederile art. 155^1 alin. (1) sau (2) din Codul fiscal. (8) În sensul art. 146 alin. (1) lit

(4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal, după caz, şi să depună în acest sens declaraţia prevăzută la art. 156^3 alin. (8) din Codul fiscal. Momentul de referinţă pentru determinarea datei de la care începe ajustarea taxei, în cazul bunurilor de capital, nu este data transferului, ci data obţinerii bunului de către cedent. f) pentru taxa aferenta unei operatiuni asimilate cu o achizitie intracomunitara de bunuri, prevazuta la art. 130^1 alin. (2) lit. a), sa detina documentul prevazut la art. 155 alin. (4), emis in statul membru din care bunurile au fost transportate ori expediate, sau documentul prevazut la art. 155^1 alin. (1). AC15-

Legea nr.227/2015 - ANA

Ori recurentul avea obligaţia în raport de prevederile art.143 alin.2 lit.a Cod Fiscal şi de jurisprudenţa CJUE invocată de către prima instanţă, de a solicita beneficarului codul valabil de înregistrare în scopuri de TVA atribuit de autorităţile fiscale din alt stat membru (1) lit. a) şi c) şi alin. (8) din Codul fiscal. (2) În aplicarea art. 153 alin. (1) din Codul fiscal, activitatea economică se consideră ca fiind începută din momentul în care o persoană intenţionează să efectueze o astfel de activitate

Art.155 alin.8 lit. a) si b) Cod Fiscal - Forum SAG

ART 155 Codul Fiscal „Alte documente - Contabilitate

 1. În aplicarea dispoziţiilor art. 146 alin. 1 şi art. 155 Cod fiscal nu se poate refuza dreptul la deducerea TVA atunci când din împrejurările cauzei nu rezultă că societatea reclamantă ar fi trebuit să ştie că ia parte la o tranzacţie care presupune frauda
 2. Dreptul la deducerea tva. - art. 146 alin.1 şi art. 155 Cod fiscal Decizie 214/R din 10.03.2016 În aplicarea dispoziţiilor art. 146 alin. 1 şi art. 155 Cod fiscal nu se poate refuza dreptul la deducerea TVA atunci când din împrejurările cauzei nu rezultă că societatea reclamantă ar fi trebuit să ştie că ia parte la o tranzacţie.
 3. istrativ 2021. Art. 155. - Atribuţiile primarului. (1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;. b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
 4. Raspuns. Posibilitatea trimiterii prin mijloace electronice a facturilor este prevazuta la art. 155 alin. (8) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. La pct. 73 din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea.
 5. ime brute pe ţară pot opta pentru depunerea declaraţiei şi pentru plata CASS pentru anul în curs, opţiunea fiind obligatorie pentru întregul an fiscal
 6. Potrivit art. 155 al. (1) din Codul fiscal în vigoare la data încheierii contractului, persoana impozabilă care efectuează o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decât o livrare/prestare fără drept de deducere a taxei, conform art. 141 alin
 7. [art. 155 alin. (15) Cod fiscal] 2. Daca factura nu a fost emisa in termenul prevazut de lege, exigibilitatea TVA aferenta contravalorii neincasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristica de la termenul-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii, respectiv TVA-ul se declara in decontul de TVA aferent perioadei fiscale (luna/trimestru.

Art. 155. Cod Fiscal Obligaţii Codul Fiscal actualizat ..

 1. (3) - (8) Persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la incasare aplica sistemul TVA la incasare prevazut la art. 134^2 alin. (3) - (8) din Codul fiscal pentru toate operatiunile realizate, cu exceptia operatiunilor care nu au locul livrarii/prestarii in Romania conform prevederilor art. 132 si 133 din Codul fiscal , precum si.
 2. In consecinta, consideram ca pentru vanzarea de carduri de cadou si de bunuri din magazinele cu amanuntul, firma nu are obligatia de a emite facturi conform art. 155 alin. (1) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei in care clientii solicita in mod expres facturi
 3. istrarea.
 4. In cazul persoanelor care nu sunt inregistrate si nu au obligatia inregistrarii in scopuri de TVA in Romania, se aplica prevederile art. 155 alin. (11) din CF. * Baza legala: art. 159 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pct. 81 indice 2 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea.
 5. -----Alin. (7^1) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 168 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 29 mai 2013, care introduce pct. 1^1 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 ianuarie 2013
 6. istrativ si Fiscal Jurisprudenta. În aplicarea dispoziţiilor art. 146 alin. 1 şi art. 155 Cod fiscal nu se poate refuza dreptul la deducerea TVA atunci când din împrejurările cauzei nu rezultă că societatea reclamantă ar fi trebuit să ştie că ia parte la o tranzacţie.

Codului fiscal : Art. 4. - (1) Prezentul cod se modifică şi se completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia. (2) Orice modificare sau completare la prezentul cod intră în vigoare cu începere din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege (3) In cazul depasirii plafoanelor stabilite la pct. 6 alin. (15) pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin. (8) lit. f) si art. 129 alin. (5) lit. a) din Codul fiscal , persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal au obligatia sa intocmeasca autofactura conform prevederilor alin

(1) Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului original al documentelor prev zute la art. 146 alin. (1) din Codul fiscal care s con in cel pu in informa iile prev zute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal i cu dovada pl ii în cazul achizi iilor prev zute la art. 145 alin Art. 154 alin. (1) partea introductivă lit. a), lit. lit. h) și lit. i), precum și alin. (2) din Codul Fiscal (modificate prin O.U.G. nr. 18/2018) Vechea reglementare. În vechea dacă nu realizează venituri din cele menționate la art. 155 sau dacă nivelul lunar cumulat al acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut. ORDONANTA DE URGENTA nr. 109/2009 din 7 octombrie 2009: introduce la Titlul VII capitolul I^1 Regimul accizelor armonizate (alcatuit din art. 206^2 - 206^69) abroga art. 162 - 175, art. 178 - 206, art. 222 - 237, art. 239 - 242, art. 244 si 244^1-prin exceptie, până la 31 decembrie 2010 sunt admise deplasarile de produse accizabile in regim suspensiv de accize catre alte. In conformitate cu prevederile art. 155 alin. (19) lit. b) factura cuprinde in mod obligatoriu data emiterii facturii. Asadar, societatea are dreptul sa aplice prevederile art. 159 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal pentru a corecta anumite informatii din factura care sunt obligatorii potrivit art. 155 alin

COD FISCAL 08/09/2015 - Portal Legislati

 1. Conform art. 170 alin. (1) din Codul fiscal, baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza veniturile prevazute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), persoanele fizice care realizeaza veniturile prevazute la art. 155 alin. (1) lit
 2. Ca si regula generala, veniturile din alte surse sunt supuse contributiei la asigurarile de sanatate de 5,5%, conform art. 155 alin. (1) lit. h) din Codul Fiscal. Acest lucru este aplicabil cu caracter general si ne referim mai exact la aplicarea din anul 2017, deoarece pentru anul 2016, exista o derogare
 3. art. 155 alin. (1) din Codul fiscal nu este obligatorie facturarea separata a despagubirilor, nu se . 7 interzice emiterea de facturi, dar se va tine cont ca aceste despagubiri nu se cuprind in baza impozabila a TVA, si prin urmare pe factura nu se va mentiona TVA
 4. ime brute pe tara, vor datora contributie la sanatate. Modalitatea de declarare inca nu este clara
 5. privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. - modifică art. 60 pct. 3 şi art. 423 alin. (3); introduce art. 4481 şi 4482. L. nr.177/2017

Video: Codul Fiscal cu Normele valabil in 2012 - ANA

Art. 133 alin. (8) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) Noua reglementare. La art. 133, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (8). Potrivit noii reglementări, art. 133 alin. (8) prevede: Cota de impozit de 5% se aplică asupra veniturilor din dividende distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2016 . Art. (8) lit. a)-c) sunt asimilate unei livrari de bunuri efectuata cu plata. Societatea efectueaza o livrare de bunuri catre sine pentru care are obligatia de a emite o autofactura, in conformitate cu prevederile art. 155 alin. (2) dinCodul fiscal si normelor metodologice date in aplicarea acestuia [art. 76 alin.(4) lit. a) din Codul fiscal] Sunt impozabile: - tichetele cadou oferite salariaţilor şi cele oferite în beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cele oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie pentru.

(8) lit. a)-c) sunt asimilate unei livrari de bunuri efectuata cu plata. Societatea efectueaza o livrare de bunuri catre sine pentru care are obligatia de a emite o autofactura, in conformitate cu prevederile art. 155 alin. (2) din Codul fiscal si normelor metodologice date in aplicarea acestuia Home / Codul fiscal / Titlul VI - Taxa pe valoarea adaugata TVA / Capitolul 13 - Obligaţii / Articolul 155^1 - Alte documente Articolul 155^1 - Alte documente (1) Persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă, obligată la plata taxei în condiţiile art. 150 alin Codul Fiscal - Modificari Art. 155^1 - Alte documente. Text Vechi: Text Nou (1) Persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă, obligată la plata taxei în condiţiile art. 150 alin. (2) - (4) şi (6) şi ale art. 151, trebuie să autofactureze operaţiunile respective până cel mai târziu în a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naştere faptul generator al taxei, în. La art. 8 din Codul de procedură fiscală se propune ca în toate situațiile în care la organul fiscal se depun documentele justificative, certificatele sau înscrisurile redactate într-o limbă străină fără ca acestea să fie însoţite de traduceri în limba română să nu fie luate în considerare de organul fiscal, în considerarea. Art. 170. - (1) Baza lunara de calcul pentru care persoanele fizice prevazute la art. 155 alin. (2) datoreaza contributia este salariul de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza. (2) Veniturile care se iau in calcul la verificarea plafonului prevazut la art. 155 alin. (2) sunt cele realizate din una sau mai multe.

Noul Cod fiscal 2019 - Legea 227/2015 actualizat Martie

+ Articolul 42^8 Reguli de calcul în situația ieșirii unui membru din grupul fiscal sau desființării grupului fiscal (1) În cazul în care condiția prevăzută la pct. 1 al art. 42^2 sau una dintre condițiile prevăzute la art. 42^3 alin. (2), lit. b)-f) nu mai sunt îndeplinite de unul dintre membri, înainte de expirarea perioadei de. 2. autofactura mentionata la art. 155 alin. (8) din Codul fiscal, in cazul transferului de bunuri in alt stat membru in snesul art. 128 alin. (10) din Codul fiscal;. 5. In anexa 1 la norme, partea introductiva a punctului 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 64. Cand plasarea bunurilor in regim de antrepozit este facuta in cadrul. prevăzute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;. 11. La articolul 10 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins: a) factura care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în care să fi Baza impozabilă, respectiv valoarea depăşirilor de plafon, şi taxa colectată aferentă se înscriu în autofactura prevăzută la art. 155 alin. (7) din Codul fiscal care se include în decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoana impozabilă a acordat bunurile gratuit în cadrul acţiunilor de protocol şi a depăşit. (2) din Codul fiscal, precum si ajustarile bazei de impozitare prevazute la art. 287 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine in perioada de raportare, conform art. 282 alin. (9) din Codul fiscal. Randul 8 - se inscriu regularizarile ulterioare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate la rd. 7.1.

ART. 155^1 Alte documente CFNET - CodFiscal.NET Finante Tax

(19) sau autofactura prevăzută la art. 155^1 alin. (1): (4) Furnizorul este ţinut răspunzător individual şi în solidar pentru plata taxei, în situaţia în care persoana obligată la plata taxei pentru o achiziţie intracomunitară de bunuri este beneficiarul, conform art. 150^1, dacă factura prevăzută la art. 155 alin (2), exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevăzute la art. 155 alin. (14) sau, după caz, la emiterea autofacturii prevăzute la art. 155 alin. (8) ori în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator, dacă nu a fost emisă nicio factură/autofactură până la data respectivă La ce se refera prevederile art.155 alin.(8) Cod fiscal, privind externalizarea facturarii? Care sunt solutiile sau sanctiunile daca apare numele salariatului firmei de contabilitate pe facturi la persoana care le-a intocmit? Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati CODUL ADMINISTRATIV ART.155 Atribu ţiile primarului (1) Primarul îndepline şte urm ătoarele categorii principale de atribu ţii: a) atribu ţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condi ţiile legii; b) atribu ţii referitoare la rela ţia cu consiliul local; c) atribu ţii referitoare la bugetul local al unit ăţii administrativ- teritoriale

Codul fiscal - Le

2. In cazul in care persoana fizica nu este salariata sau nu obtine alte venituri de natura celor mentionate la art. 155 alin. (1) lit. a) - d), g), i) - l), cu exceptia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, datoreaza contributia de asigurari de sanatate, potrivit art 178 din Codul fiscal - Sectiunea a 8-a Faţă de aceste împrejurări, constatând neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 145 alin. 8 lit. a, art. 155 alin. 8, art. 159 Cod fiscal coroborate cu H.G. nr. 831/1997 prin raportare la art. 159 Cod fiscal, cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 989/2002, în mod corect organele fiscale au stabilit caracterul nedeductibil. Curtea retine ca potrivit art.155 alin.5 lit.c) Cod fiscal, in vigoare la data emiterii facturilor analizate de autoritatea fiscala, factura cuprinde in mod obligatoriu, printre altele, urmatoarele informatii: denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art.153, dupa caz, ale persoanei impozabile care emite factura

Art. 146 Cod Fiscal Regimul deducerilor Codul Fiscal ..

(4), art. 148, 149 sau161 din Codul fiscal, după caz, şi să depună în acest sens declaraţia prevăzută la art. 156^3 alin. (8) din Codul fiscal. (8) din Codul fiscal. Momentul de referinţă pentru determinarea datei de la care începe ajustarea taxei, în cazul bunurilor de capital, nu este data transferului, ci data obţinerii bunului. Pages 155 This preview shows page 105 - 107 out of 155 pages. Study on the go. Download the iOS Download the Android app e prevăzut la art. 282 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, la data la care ar fi intervenit exigibilitatea taxei pentru. In ceea ce priveste salariatul, din punctul de vedere al impozitului pe salarii, tichetele de masa sint considerate venituri asimilate salariilor si vor fi impozitate cu impozit pe veniturile din salarii, conform art. 55 alin. (2) din codul fiscal si punctului 68 litera a) liniuta a 8-a din normele date in aplicare CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015 ) EMITENT: Parlamentul LEGEA nr. 155 din 24 iulie 2020 . Prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi. [art. 155 alin. (15) Cod fiscal] 2. Dac factura nu a fost emis în termenul prevzut de lege, exigibilitatea TVA aferent contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi calendaristic de la termenul-limit prevzut de lege pentru emiterea facturii, respectiv TVA-ul se decla

Prezentul articol nu își propune să ofere interpretarea corectă a art. 155 alin. (1) din Codul penal, în lumina Deciziei CCR nr. 297/2018. Ceea ce urmărește, în schimb, este prezentarea practicii judiciare relevante în materie, enunțarea opiniilor doctrinare cu privire la acest subiect, precum și anticiparea posibilei rezolvări a aceste chestiuni de actualitate, de către. 227/2015 privind Codul fiscal (M.Of. nr. 706 din 31 august 2017), rectificată în M. Of. nr. 730 din 11 septembrie 2017 şi aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 72/2018 (M. Of. nr. 260 din 23 martie 2018); Ø Legea nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 77 Conditiile exercitarii dreptului de deducere a TVA de catre persoana impozabila. Pentru a beneficia de dreptul de ducere a TVA, persoana impozabila trebuie sa justifice exercitarea acestui drept in baza exemplarului original al facturii, care sa cuprinda informatiile prevazute la art.155 alin.5 din Codul fiscal, iar in conformitate cu prevederile art. 145 alin.2 lit. a din Codul fiscal. Codul fiscal cu Normele de aplicare - actualizat în data de 01.07.2021 ×.

Persoana impozabil al crei cod de TVA anulat din oficiu de organul fiscal conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal, pentru a declara ajustrile de TVA prevzute la art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal nedeclarate în ultimul decont de TVA depus înaintea anulrii înregistrrii î (5) Persoana inregistrata sau care ar fi fost obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 din Codul fiscal, este obligata sa emita facturi prin autofacturare, potrivit prevederilor art. 155 alin. (8) din Codul fiscal, pentru fiecare transfer pe care l-a efectuat in alt stat membru

Art. 128 Cod Fiscal Operaţiuni cuprinse în sfera de ..

ART. 146 Conditii de exercitare a dreptului de deducere ..

Stiri despre Art punct -155 in articolele din Fiscalitatea.ro - pagina 194 Cautarea in Fiscalitatea.ro dupa art punct -155 a returnat 12964 rezultate Nou ordin emis de CNVM privind aprobarea Instructiunii nr. 5 din 201 [art. 155 alin. (15) Cod fiscal] 2. Daca factura nu a fost emisa in termenul prevazut de lege, exigibilitatea TVA aferenta contravalorii neincasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristica de la termenul-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii, respectiv TVA-ul se declara in. Din punct de vedere al TVA, potrivit art. 128 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal , bunurile constatate lipsa din gestiune, cu exceptia celor la care se face referire la alin. (8) lit. a)-c) sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata. Bunurile la care se face referire la alin. (8) lit. b) al acestui articol sunt

Modifică: L. nr.571/2003: privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015) la 1 ianuarie 2005 modifică art.7 alin. (1) pct.12 lit.d) paragraful 2, art.7 alin. (1. Art. 3 Prezenta dispozitie poate fi contestatä în termenul legal, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, în conditiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificärile completärile ulterioare. Art. 4 Prezenta dispozitie se comunicä Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara, Secretarulu + Secțiunea Facturi emise, conform art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal, după înregistrarea în scopuri de TVA pentru operațiuni efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat Se completează cu informațiile preluate din facturile emise, conform art. 11 alin